โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
วัดศรีบุญเรือง 257   ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0812966122
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนานักเรียนต้นแบบ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระมหาอาคม  อตฺถเมธี หัวหน้าโครงการฯ  ได้จัดระบบการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้รู้จักศึกษาด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น นอกจากนั้น การพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษแสดงความมีอัจฉริยภาพในทางใดทางหนึ่ง โดยการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน  โดยมีนักเรียน เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๒๐  รูป

  พระมหาอาคม  คำมะนะ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  เรียบเรียง  (เอกสารแนบหมายเลข  ๑)

โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,16:33   อ่าน 264 ครั้ง