โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
วัดศรีบุญเรือง 257   ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0812966122
ภาพกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรม นำชีวิต

วันที่  ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ทักษะกระบวนการในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรในสาระพระพุทธศาสนา (ธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติ) ในภาคปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการครองเพศบรรพชิต จำนวน  ๘๙  รูป ผ่านการอบรม ๘๕ รูป ไม่ผ่าน ๔ รูป 

พระมหาอาคม  คำมะนะ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  เรียบเรียง  (เอกสารแนบหมายเลข  ๑)

โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,16:33   อ่าน 199 ครั้ง